g-recaptcha-response

Toimitusehdot

TOIMITUSEHDOT

12Kaminat on toiminut Virossa vuodesta 1997 ja palvellut suomalaisia asiakkaita vuodesta 2000. Valikoimaamme kuuluvat kiertoilmatakat, kamiinat sekä Schiedel hormistot.

 Mahdollisissa reklamaatio/palautusasioissa ota yhteyttä sähköpostitse 12kaminat@12kaminat.ee tai puhelimitse +372 6799 399

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kevyttakka.fi – verkkosivustolla tarjottujen tuotteiden tilauksiin ja toimituksiin Suomessa. Nämä ehdot koskevat Tuli & Vesi Oy:n (”myyjä”) ja kuluttajien (”ostaja”) välisiä kauppoja. Nämä toimitusehdot tulevat sovellettavaksi, mikäli muuta ei ole osapuolten välillä kirjallisesti sovittu.

2. Tarjottavat tuotteet ja hinnat

Toimituksen sisältö ja tuotteiden laatu määräytyvät verkkosivustoilla tilaushetkellä esitettävien tietojen ja tilausvahvistuksen mukaisesti. Myyjä vastaa tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista vain näiden tietojen ja mahdollisten myyjän kirjallisesti antamien kyseiseen kauppaan liittyvien lisätietojen mukaisesti.

Myyjä ei takaa, että tuotteiden värisävyt vastaavat täysin verkkosivustolla olevia mallikuvia. Tuotteiden värisävyissä voi ilmetä myös luonnollista vaihtelua riippuen käytetystä materiaalista ja valmistuserästä.

Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustoilta ilmenevään tuotevalikoimaan sekä tuotteiden hinnanmuutoksiin.

Tuotteiden saatavuus ja kokonaishinta vahvistuvat tilauksen tekemisen yhteydessä.

Kokonaishintaan sisältyy tilatut tuotteet arvonlisäverollisina sekä rahti-/toimituskulut sovittuun toimitusosoitteeseen Suomessa.

3. Sopimuksen syntyminen

Molempia osapuolia sitova sopimus syntyy, kun myyjä on vastaanottanut ostajan tilauksen.

Ostajalle lähetetään sopimuksen syntymisen jälkeen erillinen tilausvahvistus ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistus ja sen oikeellisuus ja viipymättä ilmoittaa siinä havaitsemistaan virheistä.

4. Tilauksen tekeminen

Tuotteet tilataan sähköpostitse tai suoraan 12Kaminat myyntitiloista Tallinnasta.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessaan sähköpostitse ostajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen tässä ilmeneviin myynti- ja toimitusehtoihin.

5. Maksaminen

Kokonaishinta maksetaan aina ennakkoon, ellei osapuolten välillä ole muuta erikseen sovittu. Myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Yleiset maksutavat ovat 30% tilauksella ja 70% ennen toimitusta. Maksuvälineinä käy pääsääntöisesti verkkopankin kautta suoritettava maksaminen (Myyjä lähettää laskun sähköpostitse). Kulloinkin hyväksytyt maksuvälineet ilmenevät tilauksen tekemisen yhteydessä.

 Tuotteiden laatua koskevista reklamaatioista vastaa kuitenkin aina OY Tuli & Vesi.

Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

 

6. Toimitusaika ja toimitustapa

Myyjä sitoutuu toimittamaan tuotteen 15- 30 vuorokauden sisällä tilauksesta. Tarkka toimitusaika sovitaan aina tilauksen yhteydessä. Ostaja sitoutuu vastaanottamaan tilauksen heti sen valmistuttua.

Mikäli ostaja haluaa toimituksen tapahtuvan edellä todettua myöhempänä ajankohtana, niin se sovitaan erikseen.   

Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika on sen hetkinen arvio. Myyjä ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana, eikä myyjä vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta. Myyjä vastaa viivästysseuraamuksista vain siltä osin kuin toimitusta ei voida myyjästä johtuvasta syystä suorittaa 30 vuorokauden sisällä tilauksesta (mikäli toimitusviikkoa ei ole tilauslomakkeessa ilmoitettu) tai ostajan tilauslomakkeessa valitsemalla myöhemmällä toimitusviikolla (mikäli ostaja on ilmoittanut tilauslomakkeessa myöhemmän toimitusviikon).

Tarkempi lähetyksen jakeluaikataulu ilmoitetaan ostajalle kuljetusyhtiön toimesta.

Tilatut tuotteet toimitetaan ostajan ilmoittamaan osoitteeseen kuljetuslavoille pakattuina. Ostaja vastaa siitä, että sovittuna toimitusajankohtana kuljetusautolla on esteetön pääsy toimituskohteeseen, ja tarvikkeet voidaan purkaa perälava-autosta tasaiselle alustalle.

Tavaran hallinta ja vaaranvastuu siirtyy ostajalle myyjän purettua tilauksen sovittuun kohteeseen ja ostaja vastaa tuotteiden riittävästä suojauksesta ja säilytyksestä tilauskohteessa edellä mainitun toimituksen tapahduttua.

Tuotteen asennuksesta vastaa kaikilta osin ostaja.

7. Kuljetusvahingot

Ostajan on kuljetusvahinkojen havaitsemiseksi tarkastettava toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan ja ennen rahtikirjan kuittausta. Ostajan on huolehdittava, että kuljetuksen aikana syntyneistä näkyvistä vahingoista tehdään merkintä rahtikirjaan. Ostajan on ilmoitettava kuljetusvahingosta viivytyksettä myyjälle, kuitenkin viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa kuljetuksesta. Vahingoittuneet tuotteet on säilytettävä myyjän lukuun, ellei myyjä erikseen toisin ohjeista.

Määräajan umpeuduttua ostaja menettää oikeutensa vedota toimituksen vaurioihin.

8. Peruuttamisoikeus

Ostajalla on oikeus kaupan peruutukseen 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta jos tuote tilauksen mukainen. Peruuttamista ei voi määräajan jälkeen tehdä.

Peruuttaminen suoritetaan toimittamalla peruuttamisilmoitus myyjälle edellä todetun määräajan kuluessa.

Jätettyään peruuttamisilmoituksen ostajan tulee palauttaa tuote viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen jättämisestä. Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan maksuja ennen kuin on vastaanottanut tuotteen takaisin.

Ostaja vastaa siitä, että palautettava tuote on samassa kunnossa kuin se oli tuotteen toimitushetkellä.

Palauttaessaan tuotteita ostaja huolehtii tuotteen asianomaisesta pakkaamisesta kuljetuksen ajaksi. Ostaja on velvollinen korvaamaan vaurioituneen tuotteen, mikäli sitä ei ole asianmukaisesti pakattu.

9. Reklamaatiot

Jos toimitettu tuote on joltain osin virheellinen, ostajan tulee reklamoida kirjallisesti myyjälle heti virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Materiaalivirheistä, jotka ovat havaittavissa tarkastelemalla tuotetta huolellisesti, reklamaatio tulee tehdä ennen asennustyön aloittamista.

Asianmukainen reklamaatio on edellytys myyjän vastuulle virheistä. Reklamaation tulee sisältää selvitys tuotteen hankkimisajasta, virheen ilmenemistavasta sekä ostajan vaatimuksista myyjälle.

Myyjä ei vastaa tavaran virheistä, jotka johtuvat asennusohjeiden vastaisesta asentamisesta tai asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Kaikissa reklamaatio/palautusasioissa ota yhteyttä sähköpostitse 12kaminat@12kaminat.ee

10. Myyjän vastuu virheistä ja tuotteille myönnettävä takuu

Myyjällä on lakiin perustuva vastuu tuotteiden virheistä. Tämän lisäksi tietyille tuotteille myönnetään takuu alempana kohdassa 10.1. yksilöityjen ehtojen mukaisena. Takuuta ja virhevastuuta koskevat yleiset rajaukset ilmenevät kohdasta 10.2.

10.1. Takuun sisältö ja ehdot

Tuotteille myönnetään takuu seuraavilta osin ja seuraavin ehdoin:

  1. Takuu myönnetään seuraaville tuotteille tai tuotteiden osille:
    • Runko
    • Tulisijan ulkoiset metalliosat

Myyjän takuu ei koske seuraavia tuotteita ja osia: Tulipesä, kipinäverkot, tiivisteet, lasit, tulisijan ulkopuoliset vesilämmönsiirtimet.

  1. Takuu on voimassa ainoastaan Suomeen toimitetuissa tuotteissa.
  2. Takuu on voimassa rungon osalta 5 vuotta toimituspäivästä lukien ja tulisijan ulkoisten metalliosien osalta 2 vuotta toimituspäivästä lukien. Takuu ei korvaa slammatuissa pinnoissa, laattasaumoissa tai graniitti- ja marmoripinnoissa esiintyviä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen tai toimintaan, kuten ei myöskään vähäisiä sävyeroja laattojen ja kivien väreissä. Värivaihtelut ja lustoisuus ovat ominaisia laatoille ja kiville.
  3. Takuuaikana tehdyt mahdolliset takuukorjaukset eivät jatka tuotteelle myönnettyä takuuaikaa.
  4. Myyjä sitoutuu takuuaikana korjaamaan takuun kattamat virheet joko korjaamalla tuotteen tai korvaamalla tuotteen tai sen osan uudella tai vastaavalla tuotteella tai myöntämällä virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
  5. Takuun yleiset rajaukset ilmenevät alla kohdasta 10.2.

10.2. Yleiset rajaukset takuuta ja myyjän virhevastuuta koskien

Myyjä ei vastaa asennustyöstä miltään osin, eikä myyjä siten vastaa tavaran virheistä, jotka johtuvat asennusohjeiden vastaisesta asentamisesta tai asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Myyjän virhevastuu/takuu koskee ainoastaan materiaalivirheitä, jotka ilmenevät ohjeiden mukaisesti oikein asennettua tuotetta käytettäessä ostajalle annettujen kirjallisten ohjeiden sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Virhevastuu/takuu ei käsitä virheitä, jotka ovat aiheutuneet tavaran vastaanoton jälkeen syntyneistä seikoista, kuten ostajan väärin tekemistä tai teettämistä asennus-, korjaus- tai huoltotöistä; huollon laiminlyönneistä; taikka luonnollisesta kulumisesta tai huononemisesta.

Myyjän virhevastuu ei ulotu, eikä takuu kata graniitti- ja marmoripinnoissa esiintyviä hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta tuotteen turvallisuuteen tai toimintaan, kuten ei myöskään vähäisiä sävyeroja laattojen ja kivien väreissä. Värivaihtelut ja lustoisuus ovat ominaisia laatoille ja kiville.

11. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, yhtiön kuluttajien kanssa tekemissä sopimuksissa ensisijaisesti Suomen kuluttajansuojalakia ja toissijaisesti Suomen kauppalakia.

Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

-20% alennus Austroflammi takoista ja kamiinoista+ ilmainen toimitus Helsinkiin